فرآیند شناور سازی مواد معدنی سیلیسی با کیفیت بالا p