مقررات عملکرد ایمنی و اقدامات احتیاطی برای نوار نقاله تسمه