چگونه می توان اندازه دمنده را برای آسیاب کردن آسیاب کرد