کارخانه های سنگ زنی آلمانی دوس ، چراغهای زیر را قفل می کند